March 20,2015 - Kiyasu Orchestra live at Ekoda Flying Teapot